Club Members


2011~2012 Officers

Presisent Riki Ito, PMJF
Secretary Mitz Yasufuku, PMJF
Treasurer Nobuo Miki, PMJF
Membership Chairman Yusuke Iwasaki, PMJF

Membership Roster as of May 1st, 2012

Aiko Oda Mineo Yasufuku
Fumiko Kano Mizuko Yasufuku
Henry Wei Mozart Haruhisa Ishizuka
Hiroyasu Abe Naomi Hayashi
Hitomi Fujisaki Nobuo Miki
Junko Iwasaki Riki Ito
Keiko Shintani Robert Iwasaki
Kenjitsu Nakagaki Shuji Kato
Kiichiro Ishikawa Sonomi Yamada
Masaaki Yamagishi Toshio Ishikawa
Masahiko Todoroki Yasuhisa Komatsubara
Mieko Komatsubara Yoshinori Takita
Mike Aida Yoshio Kano
Mitsugu Shimmyo Yue Ishizuka